Regulamin

 1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu karnetu w Activus –Fitness – akceptujemy również karty Multisport
 2. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 16 lat,  może zostać Członkiem Klubu jedynie za zgodą opiekuna prawnego.
 3. Karnety:
  1. karnet fitness – obowiązuje na wszystkie rodzaje zajęć aerobiku i body & mind,
  2. karnet taneczny – obowiązuje na zajęciach z danego rodzaju tańca („Roztańczone urwisy” -rytmika, balet lub taniec nowoczesny),
 4. Karnet wstępu zawiera  dane osobowe i oraz datę zakupu i termin ważności.
 5. Karnet wstępu jest imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim.
 6. W przypadku niezgodności danych na karnecie z danymi na dokumencie tożsamości lub legitymacją szkolną Klub może zatrzymać karnet.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności danych osobowych klienta z danymi na karnecie wstępu.
 8. Każda karta klubowa ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karty ani do zwrotu pieniędzy.
 9. Karnet bez ograniczeń obejmuje wszystkie zajęcia fitness.
 10. Członkowie Klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia.
 11. Członkiem Klubu pozostaje osoba, która złożyła zgodnie z prawdą oświadczenie, że jest dobrego stanu zdrowia i nie cierpi na żadne kalectwo utrudniające mu wykonywanie ćwiczeń .
 12. Cena karty nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem Activus Fitness.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 14. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu.
 15. W przypadku poważnej choroby (hospitalizacja, złamanie itp.) posiadacza karnetu istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, a opłata za zawieszone zajęcia zostanie przeniesiona. Dotyczy to nieobecności przez minimum trzy kolejne tygodnie i liczone jest od daty zgłoszenia nieobecności .
 16. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy
 17. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Klubu.
 18. Klub nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 19. Wszystkie zajęcia w Klubie trwają 50 minut.
 20. Na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 21. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach,  w toaletach
 22. Wszystkie istotne informacje dotyczące funkcjonowania klubu, godzin otwarcia, grafiku i rodzaju zajęć, itp. umieszczone są na stronie internetowej.
 23. Celowe zniszczenie mienia klubu spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno-karną.
 24. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych. Osoby zapisane na zajęcia będą mogły skorzystać z innej formy zajęć proponowanych przez Klub.
 25. Activus Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora, jak również do odwołania zajęć, jeśli przyjdą na nie mniej niż 3 osoby, redukcji godzin w okresie wakacyjnym, świątecznym czy też całkowitego zamknięcia obiektu w okresie wakacji, po uprzednim poinformowaniu o tym klientów.
 26. Uczestnik zajęć wnosząc opłatę wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku (zdjęć, filmów) osób dorosłych i dzieci biorących udział w zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Activus-Fitness. Zdjęcia i filmy będą wykorzystywane wyłącznie do celów promocyjnych firmy oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia. Jeżeli uczestnik zajęć lub opiekun prawny (w przypadku dziecka) nie wyraża zgody na publikację wizerunku, proszę o informację mailową zapisy@activus-fitness.pl
 27. Wnosząc opłatę za zajęcia w klubie uczestnik deklaruje się, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.