Regulamin

DEFINICJE

 1. Activus – pod nazwą Activus działają wspólnie firmy Activus Fitness Kinga Żelechowska-Wiśniewska, NIP: 6691620687, REGON 301210799, oraz Activus Plus s.c. Kinga Żelechowska-Wiśniewska, Michał Wiśniewski, NIP: 7773234560, REGON 302585662, oraz Activus Kids s.c. Kinga Żelechowska-Wiśniewska, Michał Wiśniewski, NIP 7773273583, REGON 365989488, Klub Taneczno-Sportowy Activus, NIP 7773377727, REGON 389727462, firmy i klub z siedzibą: ul.Szarotkowa 230A, 60-185 Skórzewo, tel. 516-741-115, info@activus-fitness.pl
 2. Uczestnik – osoba, która na podstawie Umowy została zapisana.
 3. Klient – osoba pełnoletnia która zawarła Umowę z osoba prowadzącą placówkę i uiściła opłatę w wymaganej wysokości, rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich.
 4. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w placówce.
 5. Grupa/Formacja – wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 6. Karnet miesięczny – usługa uprawniająca imiennie wskazaną osobę do udziału w danej grupie /formacji ilości zajęć grupowych bądź indywidualnych zgodnych z obowiązującym grafikiem.
 7. Semestr – okres odpowiadający połowie roku szkolnego przypadający pomiędzy przerwami od zajęć szkolnych, tj. feriami zimowymi i wakacjami; dwa kolejne następujące po sobie semestry stanowią rok szkolny.
 8. Cennik – aktualne ceny dostępne są na stronie www.activus-fitness.pl w chwili zapisu
 9. Umowa w wersji elektronicznej określa szczegółowe prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika i szkołą zawarte pomiędzy podmiotem prowadzącym a Klientem.
 10. Zajęcia regularne – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w placówce, z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów i kursów.
 11. Nauczanie zdalne – nauczanie za pośrednictwem platformy internetowej.
 12. Strona www – strona www.activus-fitness.pl informacyjna zawierające cennik, grafik, regulaminy, politykę prywatności i aktualności.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. Activus oferuje zajęcia grupowe i indywidualne, kursy taneczne, warsztaty, animacje, szkolenia prowadzone przez instruktorów tańca i sportu, dyplomowanych tancerzy, półkolonie i obozy.
 2. Activus Fitness – prowadzi zajęcia dla dorosłych,  ul. Szarotkowa 230A, 60-185 Skórzewo, NIP: 7773273583, numer konta: 19 1090 1346 0000 0001 1840 5240
  Activus Kids s.c.
  – prowadzi zajęcia dla dzieci od 4 do 6 lat (przedszkola), ul. Szarotkowa 230A, 60-185 Skórzewo, NIP: 7773273583, numer konta: 48 1090 1362 0000 0001 3604 8414
  Activus PLUS s.c. – prowadzi zajęcia taneczne i akrobatyczne powyżej 6 lat bez formacji turniejowych, ul. Szarotkowa 230A, 60-185 Skórzewo, NIP: 7773234560, numer konta: 89 1090 1346 0000 0001 2239 5724
  Klub Taneczno-Sportowy Activus – prowadzi  zajęcia grup i formacji turniejowych, warsztaty, obozy i półkolonie, ul. Szarotkowa 230A, 60-185 Skórzewo, NIP: 7773377727, numer konta: 72 1090 1346 0000 0001 4860 6788
 3. Oferta zawiera zajęcia taneczne i sportowe, przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 3-16 lat i dorosłych w na różnych poziomach zaawansowania: początkującym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w różnorodnych technikach tanecznych w grupach o charakterze rekreacyjnym i turniejowym w wielu lokalizacjach . Pełna oferta zajęć dostępna na www.activus-fitness.pl

ZAJĘCIA W GRUPACH

 1. Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup są prowadzone przez stronę www.activus-fitness.pl, a informacje o zajęciach udzielane telefonicznie pod numerem tel. 516-741-115 i mailowo info@activus-fitness.pl Liczba osób w Grupie jest ograniczona dostosowana do rodzaju zajęć, możliwości lokalowych. O przynależności do poszczególnych grup i formacji tanecznych decyduje wiek Uczestnika, poziom zaawansowania, zainteresowania i predyspozycje.
 2. O kolejności zakwalifikowania Uczestnika do Grupy decyduje data podpisania Umowy.
 3. W przypadku niskiej frekwencji Uczestników danej Grupy/ formacji, Activus zastrzega sobie prawo do: rozwiązania Grupy, zmiany Instruktora, zmiany harmonogramu zajęć Grupy.
 4. Uczestnik może zmienić Grupę po akceptacji przez Instruktora.

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się różnych lokalizacjach według grafiku zajęć na stronie www.activus-fitness.pl
 2. W przypadku zdarzeń losowych, Activus zastrzega prawo do incydentalnej: zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy, zmiany terminu zajęć w Grupie, zmiany Instruktora, odwołania zajęć. Activus zastrzega sobie prawo zmiany terminu i częstotliwości/ lokalizacji zajęć w nowym semestrze.
 3. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, Activus zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze odpowiednio formę nauczania i stopień zaawansowania danej Grupy.
 4. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Activus, placówka zastrzega sobie prawo zmiany formy nauczania – na Nauczanie zdalne przy pomocy platformy internetowej.
 5. Zajęcia w Grupach regularnych odbywają się zgodnie z kalendarzem zajęć regularnych na dany Rok szkolny publikowanym na stronie www.activus-fitness.pl, który uwzględnia dni wolne od zajęć.
 6. W trakcie przerw od zajęć, zgodnie z kalendarzem zajęć regularnych na dany Rok szkolny Uczestnik może brać udział w prowadzonych przez Activus warsztatach, kursach wakacyjnych, półkoloniach, obozach za dodatkową opłatą określoną w aktualnej ofercie i cenniku.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Klient dokonuje zapisu na zajęcia za pośrednictwem strony internetowej www.activus-fitness.pl wypełniając formularz on-line. Akceptacja regulaminu i polityki prywatności oraz kliknięcie przycisku „Zapisz się” jest równoznaczne z podpisaniem umowy.
 2. Klient ma obowiązek zapoznać się zamieszczonym na stronie www z Regulaminem, Umową, a także innymi wymaganymi dokumentami oraz przestrzegać ich zapisów.
 3. Zajęcia odbywają się w terminach i lokalizacjach określonych w grafiku dostępnym na stronie www.activus-fitness.pl
 4. Klient/Uczestnik zobowiązuje się do udziału w regularnych zajęciach zgodnie z grafikiem a w przypadku uczestnictwa w grupach tanecznych/sportowych i formacjach turniejowych do udziału w zajęciach dodatkowych, warsztatach, pokazach i turniejach, które są integralną częścią zajęć. O terminach zajęć otwartych/ pokazach /turniejach /zajęciach dodatkowych Activus poinformuje Uczestników i Klientów z tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Klient/ Uczestnik grup tanecznych/sportowych i formacji tanecznych ma obowiązek  pokryć koszty związane z uszyciem kostiumu/odzieży reprezentacyjnej, akcesoriów pomocniczych np.: rekwizytów, przyborów tanecznych  (obowiązującej w danej grupie) oraz pokryć  opłaty związane z udziałem w turniejach i konkursach. Kostium/odzież czy akcesoria pozostają własnością Uczestnika.
 6. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani, obowiązuje zakaz wstępu Rodziców na sale, a w wielu przypadkach ze względu na Regulaminy COVID również do budynku, w którym organizowane są zajęcia.
 7. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest dostosować strój i obuwie zalecone do rodzaju zajęć oraz przestrzegania poleceń instruktora prowadzącego.
 8. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 7 Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłączenie z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć Grupy.
 9. W przypadku powtarzających się incydentów Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo złożyć wniosek o wykreślenie danego Uczestnika z listy Grupy.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Klient/Rodzic dokonując zapisu Uczestnika deklaruje,  iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych w udziale Uczestnika w regularnych zajęciach jak również w warsztatach, półkoloniach, obozach o charakterze sportowo-tanecznym.
 2. Activus nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania zajęć. Rekomenduje się wykupienie stosownego ubezpieczenie we własnym zakresie.
 3. Klienci są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne Uczestnika, złe samopoczucie, urazy, kontuzje i inne. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej. W przypadku problemów zdrowotnych Activus rekomenduje konsultacje z lekarzem.
 4. Przebywanie w salach jest niedozwolone bez Instruktora lub innego upoważnionego pracownika placówki.
 5. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących na terenie placówki i regulaminów COVID, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji poleceń Instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnicy i osoby trzecie przebywające na terenie placówki lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązani są wykonywania poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników placówki.
 6. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
 7. Zabrania się wnoszenia jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
 8. W lokalizacjach, w których prowadzone są zajęcia  obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
 9. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji.
 10. Nie należy wnosić cennych przedmiotów na teren placówki.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika placówki
 12. Activus nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione w lokalizacjach, w których prowadzone są zajęcia.

 SYSTEM PŁATNOŚCI

 1. Placówka udostępnia następujące metody płatności:
  1. przelew tradycyjny,
  2. przelew on-line.
 2. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości zawartej w cenniku aktualnym na dany sezon tanecznym, w terminach i na zasadach określonych w Umowie zawartej przez Klienta. Nie stosuje się odliczeń za nieobecności na zajęciach, opłaty nie podlegają przesunięciu na inny okres.  Zajęcia prowadzone są w cyklu roku szkolnego z wyjątkiem przerw; dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych itp. Ilość zajęć w danym miesiącu jest różna zależy od terminów występowania tych przerw.
 3. Aktualny cennik świadczonych usług znajduje się na stronie www.activus-fitness.pl.
  Activus zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.activus-fitness.pl. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych i Umów zawartych przed jego wejściem w życie. Zasady regulowane w tym punkcie nie dotyczą sytuacji powstałej na skutek działania siły wyższej.
 4. Na wniosek Klienta zgłoszony w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła płatność, placówka wystawi fakturę na życzenie klienta. Dane do wystawienia faktury należy przesłać na info@activus-fitness.pl
 5. Jeżeli Klientowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane w terminie 14 dni od dnia decyzji uznania żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inną metodą płatności, chyba że Umowa stanowi inaczej.

ROZWIĄZANIE UMOWY  I  REKLAMACJE

 1. Klient może rozwiązać Umowę o udział w zajęciach grupowych w każdym czasie z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Umowa może zostać rozwiązania przez Activus m.in. w przypadku, gdy:
  • nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej Umowie,
  • mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, przepisów bhp i p-poż,
  • w trakcie zgłoszenia Uczestnik utajnił problemy (w tym zdrowotne), które uniemożliwiają mu uczestnictwo w nauce tańca,
  • Uczestnik swoim zachowaniem narusza zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów oraz nie podejmuje współpracy celem rozwiązania problemu.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o skreśleniu Uczestnika z listy Uczestników zajęć, jest to jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia.
 4. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez Activus nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Umową.
 5. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Dyrektora pisemnie drogą e-mailową na adres info@activus-fitness.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Activus udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Activus lub partnerów. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy placówki.
 2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności osoby prowadzącej, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:
  1. utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie,
  2. zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych,
  3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których mowa w pkt. 2.1, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
  4. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w pkt. 2.1, nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w pkt. 2.3, w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Activus i osoba ją prowadząca zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami w wyłącznie w celu promocji usług i propagowania aktywnego stylu życia.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii, metod nauczania przysługują wyłącznie Activus lub jej partnerom, którzy przekazali określone materiały do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez placówkę i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody placówki wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w pkt. 1.
 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Activus (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody. Activus może wyrazić zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów na serwisach społecznościowych i w innych publikacjach – zrobionych/nagranych podczas zajęć – pod warunkiem oznaczenia Activus na zdjęciach, np. na Facebook, Instagram, bądź podpisania gdzie zostały wykonane wraz z odnośnikiem do strony internetowej Activus.

ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie na zajęcia, wniesienie stosownej opłaty, podpisanie umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją każdego z punktów regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie www.activus-fitness.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż 14 dni po opublikowaniu zmienionego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.