DANCEmania – OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY TANECZNE

 

MODERN JAZZ, HIP HOP, STREET DANCE, DISCO DANCE, ARTISTIC DANCE

 

ORGANIZATOR: KLUB TANECZNO- SPORTOWY ACTIVUS
PATRONAT HONOROWY: Wójt Gminy Dopiewo
TERMIN: 17.12.2023 (zgłoszenia do 25.11)
MIEJSCE: Hala GOSiR, ul. Polna 1A, Dopiewo

 

REGULAMIN

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W terminie do 25.11.2023 r. należy dokonać:

 1. Zgłoszenia zawodników w formie elektronicznej poprzez stronę: http://www.danceit.pl/ W kategoriach rozgrywanych do muzyki własnej, utwory muszą być wysłane wraz ze zgłoszeniem poprzez system danceit.pl. Dodatkowo prosimy aby instruktor miał muzykę ze sobą na pamięci USB.
  UWAGA! W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości czasowe organizacji zawodów, Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia list startowych w dowolnym momencie.
 2. Opłata startowa w wysokości: 50,00 zł od osoby. Każda kolejna kategoria dodatkowo 40,00 zł od osoby.
  Opłaty należy dokonywać do dnia 01.12.2023 na rachunek: Klub taneczno-sportowy Activus 72109013460000000148606788 z opisem za co wniesiono opłatę zgodną z kalkulacją na danceit np.: „DANCEmania, nazwa klubu, opłata startowa 3xSOLO, 1xFORMACJA”. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Nie ma możliwości wpłacania opłaty startowej na miejscu w dniu zawodów. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za udział w turnieju prosimy o informację przesłaną na email info@activus-fitness.pl – podanie danych niezbędnych do wystawienia wraz z potwierdzeniem przelewu do 1.12.2023. Zmiany na listach startowych można dokonać maksymalnie do 1.12.2023 , prosimy o zgłaszanie poprawek tylko i wyłącznie mailowo dancemania@activus-fitness.pl . Wszystkie zmiany dokonane po 01.12.2023 nie upoważniają do zwrotu opłaty startowej.
 
KONTAKT ORGANIZATOR

 

sprawy organizacyjne/faktury – Kinga Żelechowska-Wiśniewska tel.516-741-115 , info@ctivus-fitness.pl

zgłoszenia/ rejestracja/ opłaty startowe – Iwona Jackowska tel. tel. 666-731-594 , dancemania@activus-fitness.pl

 
CEL IMPREZY
 • popularyzacja form tanecznych i aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wyłonienie najlepszych tancerzy w poszczególnych kategoriach tanecznych i poziomach zaawansowania
 • konfrontacja i wymiana pomysłów oraz dorobku artystyczno- tanecznego
 • krzewienie zasad współzawodnictwa i rywalizacji
 • integracja środowisk tanecznych: klubów i formacji tanecznych
 • inspiracja do poszukiwań nowych form w zakresie pracy artystycznej i wychowawczej
 • promocja gminy Dopiewo oraz miasta Poznań
 
JURY

 

W skład komisji sędziowskiej wchodzi trzech doświadczonych sędziów /tancerzy.

 
KRYTERIA OCENY
 
 • dobór repertuaru i muzyki
 • estetyka strojów
 • walory opracowania choreograficznego
 • technika wykonania
 • ogólny wyraz artystyczny.
 • muzykalność tancerzy
 • dobór rekwizytów, pomysłowość
 
NAGRODY
 • dyplomy dla wszystkich uczestników
 • medale na podium I, II, III miejsce
 • puchary na podium (formacja/mini formacja)
 • dla najlepszej formacji dnia nagroda Grand Prix
 
KATEGORIE TANECZNE
 • HIP HOP (solo, duety)
 • MODERN JAZZ (solo, duety, mini formacje, formacje)
 • DISCO DANCE (solo, duety, formacje)
 • STREET DANCE (mini formacje, formacje)
 • ARTISTIC DANCE (formacje)
 • IMPRO modern/jazz (solo)
 • JAZZ (solo)
 
3 POZIOMY ZAAWANSOWANIA

 

P1 – tancerze-debiutanci
P2 – tancerze, którzy startowali już w kilku turniejach
P3 – tancerze zaawansowani
OPEN – kategorie rozgrywane bez podziału

 
WSTĘP DLA PUBLICZNOŚCI
 
 • 30zł – wejściówka normalna – osoba dorosła
 • 20zł – wejściówka ulgowa – dzieci i młodzież 7-18 lat
 • dzieci do lat 6 i seniorzy 65 lat – GRATIS!

Wejściówki dla publiczności można będzie zakupić w dniu zawodów, które upoważniają do wejścia tylko na trybuny/widownię.

 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Każdy uczestnik turnieju może być członkiem tylko jednej formacji w danej kategorii
 2. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia lub odwołania kategorii.
 3. Wymiary parkietu 12×14 m.
 4. W trakcie turnieju działać będzie: punkt medyczny, bufet/sklepik, parking (niestrzeżony).
 5. Przebieralnie są otwarte – nie są zamykane ani dozorowane, organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w nich rzeczy. Obowiązkiem każdej z grup jest pozostawienie pomieszczenia/ przebieralni w całkowitym porządku (w przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia mienia, odpowiedzialność spoczywa na instytucji delegującej zawodników ).
 6. Organizator wraz z jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji/przesunięcia tancerza lub całego zespołu w przypadku podania nieprawdziwych danych ( np. wiek ) lub nieadekwatnego zgłoszenia zawodnika/grupy (poziomy zaawansowania). Za niewłaściwe zgłoszenie zawodnika/grupy do danej kategorii/poziomu odpowiada osoba zgłaszająca /delegująca. Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi Sędziemu Głównemu sprawdzenie daty urodzenia.
 7. Zabrania się używania rekwizytów , które mogą uszkodzić lub zabrudzić podłogę.
 8. Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (lub tańczenia bez obuwia) – nie są dozwolone „szpilki” i innego rodzaju obuwie, które może zniszczyć lub zarysować podłoże.
 9. Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nim w trakcie trwania turnieju leży po stronie delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości opiekunów. Opłata wpisowa nie zawiera ubezpieczenia od NNW.
 10. Klub, tancerz ma prawo do wycofania się z rywalizacji na każdym etapie. Wycofanie się z turnieju nie powoduje zwrotu wpłaconej opłaty startowej.
 11. Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej zgody organizatora.
 12. Podczas turnieju uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 13. Bez zgody organizatora nie można prowadzić transmisji z wydarzenia na żywo.
 14. Udział w zawodach równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze, bezwarunkowo, bezterminowo nieodpłatnej zgody na rejestrację video, telewizyjną i foto wszystkich prezentacji tanecznych oraz ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez organizatora i współorganizatorów.
 15. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 
DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji zawodów jest Klub Taneczno-Sportowy Activus z siedzibą w Skórzewie, ul. Szarotkowa 230A, 60-185, wpisana do KRS pod numerem 0000917501, NIP 7773377727, REGON 389727462.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji zawodów. Podanie danych osobowych jest konieczne aby wziąć udziału w turnieju. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
 3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art. 6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora
 4. Odbiorcami Pani ⁄ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do: − dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub sprostowania, − żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są to dane, które nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji turnieju – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO).
 6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem, osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
RAMOWY PROGRAM
 

Rozpoczęcie Turnieju, szczegółowy program turnieju zostanie podany do dnia 12.12.2023 r. na stronie danceit i www.activus-fitness.pl, mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/activusfit/,
https://www.instagram.com/activusfit/

 

Zapraszamy do udziału w turnieju, będzie się działo !!!

 
KTS ACTIVUS